Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Bölümlerimiz
Limited Şirket » Kuruluş

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

Limited şirketler enaz 10.000.TL sermaye ile kurulabilir.

 

!! DOLDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE YAZILMALIDIR.

1 - Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
DİLEKÇEDE YER ALAN 6 HANELİ NACEE KODU EKLİ TABLODAN TESPİT EDİLİP YAZILACAKTIR.
Nace Kod Listesi İçin Tıklayınız.


2 - Şirket Esas Sözleşmesi asıl imzalı Noter Tasdikli (1 adet asıl 1 adet fotokopi)
Sözleşmeler MERSİS sistemi üzerinden Noter tarafından çıktı alınacaktır

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler,Gayrimenkul değerlemesi hizmeti verecek şirklerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.
3 - Şirket müdürlerinin şirket unvanı altında hazırlanmış noter tasdikli imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)
4 -
a. Kurucu ortak tüzel kişilik ise Tüzel Kişiliğe ait Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Tasdikname ( 1 ayı geçmemiş). ve imza sirküleri asıl
b. Ortak olan Tüzel Kişilik yabancı sermaye şirketi ise şirketin bulunduğu ülkenin resmi kurumlarından alınmış apostilli sicil kayıtları yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş olacak.
c. Şirket ortakları veya müdürleri yabancı uyruklu şahıslar ise bu kişilerin Yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş pasaport suretleri.
d.Tüzel kişiliğin iştirak ve ortağı olacağı şirkete temsilci atama kararı.

5 - Ortakların fotoğrafları (3 adet)
6 - Oda Kayıt Beyannamesi " Ekli " (1 adet)

7-  Şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış eklerde yer alan Şirket Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)

8-Rekabet kurumunun ücreti sermayenin onbindedördü odamız tarafından tahsil edilecektir.
9-Esas sözleşmede nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kanuna uygun olarak yatırıldığına dair banka mektubu.
10-Pay sahipleri dışından seçilen şirket müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler.
* Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. T.T.K.624
* En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. T.T.K.623
11-Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 
12-
Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
13-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
14-Ayni sermaye olarak konulan taĢınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
15-Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, 
16-Gümrük Müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan yetkili müdürlerin (gümrük işlemlerinde) noter tastikli gümrük müşaviri/gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi.
17-Y
etkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük Müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi
18-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı,
19-Kurulacak şirkete ait potansiyel vergi numarasını MERSİS sistemi tarafından üretilmektedir. 
 
 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr